אייזיק ראזנבלאט – טריי | Isaac Rosenblatt – try

Up Next
Shared on April 6, 2024
lyrics:
If you never try you never know
Sometimes you gotta fail to grow
Face the fears and go
cause if you never try you never know
יגעת ומצאת תאמין
טריי וועסטו זען אז דו קענסט
if you never try you never know
Sometimes you gotta fail to grow
If you never try
If you never try
You never know
Cause if you never try you never know
אפילו יעדער זאגט
אז סתם דו פלאגסט
ניין זאג איך דיר
אפילו יעדער לאכט
פון וואס דו טראכסט
ניין זאג איך דיר
Just try
וועסטו זען אז דו קענסט.
Music credits:
Music production: Nachmy glauber
Vocal recording: @nachmy glauber studios
Guitars: Avi singolda
Mix and master: gal padeh
Choir: isaac gluck
Video credits:
Fulstream media
Lucktion production
Special thanks for gershy Schwartz
Actors:
Isaac rosenblatt
Isaac gluck
Menachem leitner
Zalmy shtekl
Peasach reifer
A special thanks for "monsey trail" for supporting and sponsoring this video
Report this video

Latest Videos

Report Video

If you feel this video doesn't meet our quality standards, please report it.

Share Video

Share this video with your family and friends!