ונפשי שפכי, ילדי ביתר זעקו!!! ר’ פנחס בכלר והרשי סגל, לחן יואלי ווייס, מיין גאנצע הארץ

Up Next
Shared on April 25, 2024
לחן: יואלי ווייס
א הייליגע ניגון "מיין גאנצע הארץ" געזינגען און לשון קודש דורך הייליגע קינדער שלא טעו טעם חטא.
ר פנחת בכלר און הערשי סגל
ילדי ביתר זעקי געוואלד געוואלד!!
This song is composed by: yoely weiss
and sung by lots of singers in their own way
but this event is special when kids sing pure
it shakes the sky's we ask a tefilah from God
in zechus from tenokes shel basis rabon to take us home asap and stop the hate and bring home our brothers and sisters and rebuild bais 3, amen!
All Rights reserved to ©️ @yoelyweiss
Report this video

Latest Videos

Report Video

If you feel this video doesn't meet our quality standards, please report it.

Share Video

Share this video with your family and friends!