איך וויל אהיים גיין • שרולי גרין – Sruly Green • I Wanna Go Home

Shared on January 28, 2024
I wanna go home

Lyrics:

איך וויל אהיים גיין
איך וויל אהיים גיין
איך וויל אהיים גיין
איך זיך אבער די ריכטיגע וועג

איך וויל אהיים גיין
איך וויל אהיים גיין
איך וויל אהיים גיין
איך זיך אבער די ריכטיגע וועג

איך וויל אהיים גיין
איך וויל אהיים גיין
ווייז מיר די וועג

איך וויל אהיים גיין
איך וויל אהיים גיין
איך וויל אהיים גיין
ווייז מיר די וועג

I wanna go home
I wanna go home
I wanna go home
Show me the way

I wanna go home
I wanna go home
I wanna go home
Show me the way

איך וויל אהיים גיין
איך וויל אהיים גיין
איך וויל אהיים גיין
איך זיך אבער די ריכטיגע וועג

איך וויל אהיים גיין
איך וויל אהיים גיין
איך וויל אהיים גיין
איך זיך אבער די ריכטיגע וועג

איך וויל אהיים גיין
איך וויל אהיים גיין
איך וויל אהיים גיין
ווייז מיר די וועג

איך וויל אהיים גיין
איך וויל אהיים גיין
איך וויל אהיים גיין
ווייז מיר די וועג

I wanna go home
I wanna go home
I wanna go home
Show me the way

I wanna go home
I wanna go home
I wanna go home
Show me the way

איך וויל אהיים גיין
איך וויל אהיים גיין
יא נעם מיך אהיים

איך וויל אהיים
איך וויל אהיים גיין
איך וויל אהיים גיין


טאטע איך דריי מיר ארום
ווי א פארלוירענע שעפעלע
תעיתי כשה אובד
איך בין פארלוירן
איך וויל אהיים גיין
איך זוך די וועג
איך וויל אהיים גיין

I wanna go home
I wanna go home
I wanna go home
I wanna go home
Show me the way

I wanna go home
I wanna go home
I wanna go home
Show me the way

איך האב מיין וועג
יעדער האט זיין וועג
אבער די זעלבע וועג
צי דיר אהיים

יעדער זוכט די וועג
א אנדערע וועג
אבער די זעלבע וועג
צי דיר אהיים

יעדער האט זיין וועג
נישט די זעלבע וועג
אבער די זעלבע וועג
צי דיר אהיים
דאס איז די ריכטיגע וועג
דאס איז די אמתע וועגSong by: Sruly Green
Composed & lyrics by: Sruly Green
Produced by: Zisha Surkis & Shia Dembitzer
Music produced arranged & by: Roko Veles
Choir by Mattis Parnes & shea
Mixed & mastered by: Yitzy Berry
Vocals Recorded by: Roko Veles

Follow on Instagram
https://www.instagram.com/srulygreen?utm_source=qr&igsh=MWg1MW85aWszNmE3Zw==

For Bookings contact
845-570-1605
Report this video

Latest Videos

Report Video

If you feel this video doesn't meet our quality standards, please report it.

Share Video

Share this video with your family and friends!